Linkki sähköiseen viisumihakemukseen sekä ohjeet löytyvät Pohjolan Matkan www-sivuilta: https://www.pohjolanmatka.fi/fi/valmismatkat/venajanviisumit - noudata ryhmäviisumiohjeita.

Tässä vielä muutama lisäohje:

  • Viisumin alkamispäivä: kesäkuun matka 14 June 2020, heinäkuun 5 July 2020
  • Viisumin päättymispäivä: kesäkuun matka 15 June 2020, heinäkuun 6 July 2020
  • Matkakohde: kesäkuun matka: Priozersk, heinäkuun matka: Vyborg kun Borodinskoe ei kelpaa
  • Pakollinen matkavakuutuksen saa matkatoimiston kautta. Vakuutuksen kohtaan voi kirjoittaa vaikkapa 'Pohjolan matkan kautta' ja vakuutusnumeroksi vaikka 1. Jos oma vakuutus löytyy, niin toki voi kirjata myös sen tiedot, mutta lähetä silloin myös todistus matkavakuutuksesta. Siitä pitää ilmetä vakuutetun tiedot: vakuutuksen haltijan nimi, syntymäaika, vakuutuksen voimassaoloaika ja vakuutuksen numero. Kopio vakuutuskortista ilman päivämääriä ei kelpaa.
  • Viisumianomukseen tarvitaan passikopio. Kopio ei saa olla suurennettu eikä pienennetty. Lisäksi tarvitaan yksi passikuva. Kuva ei saisi olla yli 6 kk vanha; harvemmalla kuvanottopäiväys naamasta näkyy, mutta älä ainakaan lähetä samaa kuvaa kuin passissa, jos passi on yli 6kk vanha!

Pieni sanasto:

  • male on mies ja female nainen
  • ei on no ja kyllä yes
  • kuukaudet ovat järjestyksessä tammikuusta January joulukuuhun December

 

Nimi Osoite Puhelin

Kari Jyrkinen
puheenjohtaja

Nelikkokuja 8 A 29
02230 Espoo
0400-234108

Aulis Kemppinen
varapuheenjohtaja

Kalastajankatu 13 C 24
80110 Joensuu
050-5817447

Yrjö Lankinen
rahastonhoitaja

Aunenkatu 9
55100 Imatra
040-8335045

Minna Nikko
sihteeri

Ilmeentie 96
55700 Imatra

050-5926086

Markku Kemppinen

Topintie 2 as. 1
58700 Sulkava
 040-0454199

Matti Lankinen

   

 

Hallituksen jäsenet tavoittaa myös sähköpostilla, joka on muotoa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. - roskapostin vähentämiseksi sähköposteja ei ole kirjoitettu suoraan tälle sivulle oikeaan muotoon. Nimen sijaan voi kirjottaa myös hallitus, jolloin sähköposti lähtee kaikille hallituksen jäsenille.

Yhdistyksen säännöt on rekisteröity 22.10.2012.

ILMEEN PERINNEYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

Nimi


Ilmeen perinneyhdistys ry

Kotipaikka


Imatra

 

1.    Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ilmeen perinneyhdistys ja sen kotipaikka on Imatra.

2.    Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on ilmeeläisen perinteen säilyttäminen ja vaaliminen ja yhteyskanavana toimiminen ilmeeläistaustaisten ih­misten välillä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kulttuuri- ja juhlatilaisuuksia, kotiseutumatkoja ja kokoontumisia ja kerätä ja tal­lentaa paikallishistoriallista aineistoa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia. Lisäksi perinneyhdistys voi jakaa avustuksia ja stipendejä, ei kuitenkaan jäsenilleen.

 

3.    Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

4.    Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt eräänty­neen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joi­hin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5.    Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuo­sikokous.

 

6.    Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheen­johtaja ja viisi muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapu­heenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vä­hintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7.    Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja. Yhdistyksen nimen voi kirjoit­taa myös varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja vuosikokouksen oikeutta­mana.

 

8.    Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituk­sen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

9.    Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosiko­kous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kir­jallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet anne­tuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10.  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai tekstiviestillä.

11.  Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.

 

kokouksen avaus

2.

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvitta­essa  kaksi ääntenlaskijaa

3.

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4..

hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.

esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6.

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituk­selle ja muille vastuuvelvollisille

7

vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8.

valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9.

valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10.

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltä­väksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12.  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen ko­kouksessa vähintään kolmen neljäsosaa (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokous­kutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyk­sen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen pur­kamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lak­kautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.